Lieksan Kalamiehet ry Säännöt

 

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimetään seuraksi, nimi on Lieksan Kalamiehet ry ja kotipaikka Lieksan kaupunki. Seuran toimialue on Lieksan kaupunki.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seuran tarkoituksena on vapaa-ajankalastuksen, kalavesien hoidon sekä kalastuksen tuoton edistäminen ja kehittäminen kalastuskulttuurin vaaliminen sekä hyvän ja oikean kalamieshengen luominen vapaa-ajankalastajiin.

SEURA TOTEUTTAA TARKOITUSTAAN:

1)         Hankkimalla jäsenistölleen kalavesiä ja kalastusoikeuksia,

2)         harjoittamalla kalavesien hoitoa ja kalanpoikasten viljelyä,

3)         pyrkimällä olemaan yhteistoiminnassa toimialueensa kalastusviranomaisten kanssa vapaa-ajankalastusta koskevissa asioissa,

4)         järjestämällä valistus ja koulutustilaisuuksia sekä kalamiesiltoja,

5)         harjoittamalla nuorisotoimintaa,

6)         järjestämällä kilpailuja ja näytöstilaisuuksia.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahan keräyksiä.

JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut seuran tarkoituksesta. Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kannattavaksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa ja jotka maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuri eri jäsenryhmille kuin myös kannattavina jäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille. Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa. Kannattavilla jäsenillä on seuran kokouksissa puhe- muttei äänioikeutta. Seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä kutsua henkilö, joka erikoisen huomattavasti on edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

Seuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Jos jäsen ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen hallituksen määräämänä aikana, syyllistyy kalastus-ja rikoslain vastaisiin tekoihin, rikkoo seuran järjestys-sääntöjä, toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai seuralle vahinkoa aiheuttaen, voi hallitus rikkomuksen laadun tai seuraamukset huomioon ottaen antaa jäsenelle varoituksen, määräaikaisen oleskelukiellon seuran kalastustarkoitusta varten hallussaan olevalla maa-ja vesialueella tai erottaa seurasta.

Hallituksen seurasta eroittama jäsen voi saattaa erottamisasian seuran yleisen kokouksen käsiteltäväksi 14 vuorokauden- kuluessa saatuaan tiedon hallituksen erottamispäätöksestä tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta hallitukselle jätettävällä kirjallisella pyynnöllä.

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä muiden varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. (Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä ja heidän varajäsenistään on vuosittain erovuorossa kolmannes. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

TILIT

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10§

Seuran vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi 12§ mainitussa tapauksessa. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

VUOSIKOKOUS

11§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.         Kokouksen avaus

2.         Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3.         Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.         Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.         Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.         Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.         Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis-ja varsinaisten ja kannattavien jäsenmaksun suuruus

8.         Valitaan seuran puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja muut varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle

9.         valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

10.       Vuosikokous valitsee yhdistyksen toiminnalle tarpeelliset toimikunnat

11.       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran sääntöjen 2. §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

 

 

 

Ajankohtaista
18.06.2022 17:45 Itä-Suomen laituripilkkicup II tulokset 18.6.2022 Lisää >>
15.06.2022 22:13 Tulokset 15.6.2022 Puustellinranta Lieksanjoki Lisää >>
06.06.2022 15:09 Itä-Suomen laituripilkkicup II ja III vaihtavat kalenteritiedoista poiketen paikkaa! Lisää >>
06.06.2022 14:59 15.6.2022 Avoin rantaonkikilpailu Lieksa Puustellinranta klo 18-21+15 min.siirtymä lopussa Lisää >>
30.05.2022 21:05 Lasten ja nuorten Vapapäivä 11.6.2022 Lisää >>
09.04.2022 16:51 9.4.2022 Mormuskamestaruus tulokset Lisää >>
04.04.2022 14:15 Muuttunut kilpailuaika Lieksan mormuskamestaruus Lisää >>
13.02.2022 18:08 Löppöpilkin tulokset Lisää >>
07.02.2022 18:46 Löppöpilkki 13.2.2022 Lisää >>
02.10.2021 20:19 Laituripilkki 2021 Lieksa cup II osakilpailu ja lopputulokset Lisää >>
©2022 LKM - MMD Networks Oy